Palkkioperusteet

Asianajajan palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työmäärän ja asian laadun mukaan. Laskutuksessa voidaan ottaa huomioon tehtävän vaikeusaste sekä kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys korottavana tai alentavana seikkana. Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, ulkomailla, erityisen vaikeissa olosuhteissa tai asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä peritään korotettu palkkio. Lauantaisin, sunnuntaisin tai pyhäpäivinä, päämiehen pyynnöstä tai toimeksiannon sitä ehdottomasti vaatiessa, tehdyistä toimenpiteistä palkkio peritään 50% korotettuna.

Asianajotehtävän suorittamisen palkkioperusteena on pääasiallisesti tehtävän suorittamisen vaatima aika. Palkkion määräytymisessä otetaan huomioon asianajajan saavutettu kokemus ja taito sekä tietyn oikeudenalan erityisosaaminen. Palkkio voidaan ennakolta sopia määräosaksi siitä, mitä tehtävällä saavutetaan (pactum de quota litis) tai tehdä sopimus erityisen hyvityksen suorittamiseksi siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan (pactum de palmario). Mainitusta menettelystä tulee aina etukäteen nimenomaisesti sopia.

Matkoihin käytetty aika veloitetaan erikseen, mikäli muusta ei ole sovittu. Auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja päiväraha veloitetaan verohallituksen päätösten mukaisina. Palkkion lisäksi veloitetaan aina erikseen kaikki asiasta aiheutuvat suoranaiset kulut, kuten viranomais- ja tuomioistuinmaksut.

Esimerkkejä toimeksiantojen hinnoista

Aikaperusteisessa veloituksessa käytämme seuraavia laskutusperusteita

– Yksityishenkilöt 240 – 300 €/h + alv 24% = 297,60 – 372,00 euroa

– Yritykset ja yhteisöt 280 – 350 €/h + alv 24% = 347,20 – 434,00 euroa

Toimeksiannon hoitamiselle voidaan jutuissa, joissa työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa sopia enimmäis- tai kiinteä hinta. Toimenpidekohtainen vähimmäisveloitus on 0,25h, tapaamisten osalta yksi tunti ja toimeksiantokohtainen vähimmäisveloitus kaksi tuntia. Toimeksiannon yhteydessä toimeksiantaja maksaa erikseen sovittavan tapauksen intressin perusteella määräytyvän ennakkomaksun, joka hyvitetään lopullisesta laskusta. Seuraavat toimenpideveloitukset soveltuvat asianajotehtäviin, joita voidaan pitää työn määrän, laadun, etuuden arvon ja merkityksen mukaan arvioiden tavanomaisina. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Neuvottelut ja lausunnon antaminen palkkio alkaen

 • Puhelinneuvottelu 74,40 €

  (minimiveloitus 15min)

 • Neuvottelu toimistolla 297,60 €
 • Neuvottelu muualla 297,60 €
 • Kirjallinen lausunto 595,20 €

Asiakirjojen laadinta ja hankkiminen​

 • Avioehtosopimus 595,20 €
 • Testamentti 595,20 €
 • Irtaimen lahjakirja 595,20 €
 • Muistio tai pöytäkirja 595,20 €
 • Kiinteistön kauppakirja 1190,40 €
 • Muu kauppa- tai luovutuskirja 892,80 €
 • Velkakirja tai muu maksusitoomus 595,20 €
 • Asiakirjan hankinta 297,60 €
 • Kirjeenvaihto 297,60 €

  (per kirje)

 • Sähköpostikirjeenvaihto 297,60 €

  (per viestikokonaisuus)

 • Tiedoksianto tai kutsusta huolehtiminen 297,60 €
 • Lainhuudon hakeminen 595,20 €
 • Kiinnityksen vahvistaminen 595,20 €
 • Veroilmoituksen laatiminen 892,80 €

Perunkirjoitus

Palkkio perunkirjoitutksesta määrätään työn määrän ja tehtävän laadun mukaan siten, että peruspalkkio on 1190,40 euroa. Normaali palkkio liikkuu 2000,00 – 4000,00 euron välillä, riippuen mitä toimenpiteitä toimeksiantaja itse haluaa suorittaa. Mikäli pesään kuuluvan omaisuuden selvittäminen arvionti on tavallista vaikeampaa tai perunkirjoitus muusta syystä tavallista työläänpää, korotetaan palkkiota huomioon ottaen lisätyön määrä.

Ositus ja perinnönjako​

Tuomioistuimen määräämänä pesänjakajana (toimitusjako) osituksessa tai perinnönjaossa palkkio määräyty asian laadun ja sen edellyttämien toimenpiteiden mukaan siten, että pesänjakajan ratkaistavaksi tulevat oikeus- ja muut kysymykset, asianosaisten esittämien vaatimusten lukuisuus, laatu ja vaikealaatuisuus vaikuttavat korottavasti palkkioon. Erillistoimenpiteistä (myyntimääräykset ym.) veloitetaan erikseen.

Kuolinpesän pesänselvittäjän palkkio määrätään ensisijaisesti tuntiveloitusperiaatteella ottaen huomioon persän laatu ja laajuus. Pesää koskevien oikeudenkäyntien, omaisuuden hoitoon liittyvien erityistehtävien hoitamisesta veloitetaan erikseen.

– Avustaminen toimituksessa käytetyn ajan mukaan (tuntipalkkio)

– Sopimusosituksen ja perinnönjako-osituksen laadinta 2380,80 euroa

Oikeudenkäyntiasian hoitaminen​

Valmistautumisesta oikeudenkäyntiin veloitetaan riita- ja hakemusasiassa työhön käytetyn ajan mukaan kuitenkin niin, että vähimmäisveloitus

 • Kantajan tai hakijan avustamisessa 1785,60 €
 • Vastaajan tai kuultavan avustamisessa 1785,60 €

Kirjallinen lisävalmistelu veloitetaan käytetyn ajan mukaan kuitenkin siten, että vähimmäisveloitus on 496,00 euroa.

Asianajosta tuomioistumessa veloitetaan

 • Esiintyminen oikeudessa 1785,60 €
 • Kuuden tunnin ylimenevältä osalta 297,60 €/h
 • Matka-ajalta 198,00 €/h

Valitustuomioistuimissa käytetään vastaavia laskutusperusteita

Muu edustaminen

Edustaminen yhtiökokouksissa, neuvotteluissa tai sovintotilaisuuksissa käytetyn ajan mukaan, vähimmäisveloitus 595,20 euroa.

Julkisen oikeusavun palkkio​

Julkisen oikeusavun palkkio perustuu niistä annettuihin määräyksiin (oikeusapulaki ja valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista). Lopullisen palkkion määrän julkisessa oikeusavussa määrää tuomioistuin.

Toimiston perimät kulukorvaukset ja viivästyskorko

 • Valokopiot 0,50 €/sivu

  (tavanomaista suuremmat määrät)

 • Faksien lähetys 1,00 €/sivu
 • Faksien vastaanotto 0,50 €/sivu
 • Matkakustannukset autolla 0,46 €/km

Maksuviivästyksestä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko 1.7. – 31.12.2022 on 7,00 – 8,00 %. Maksumuistutuksesta veloitetaan erikseen 20,00 €/kpl.