Riita- ja rikosasiat

Asianajotoimisto Advoline Oy

Snellmaninkatu 25 A 3
00170 Helsinki, FINLAND

puh: 09 4289 0130
gsm: 045 1300 567
fax: 020 7818 250
email: info(at)advoline.fi
etunimi.sukunimi(at)advoline.fi

Ota yhteyttä asianajajaan yhteydenottolomakkeella

Asianajotoimisto Advoline Oy:n kaikki asianajajat hoitavat oikeudenkäyntejä ja niihin liitännäisiä toimeksiantoja niin rikosasioissa, riita-asioissa kuin hallintoasioissakin. Asianajajiemme erityisosaamisalueet ja yhteystiedot löytyvät Henkilöstö sivulta.

Rikosasioissa avustamiseen kuuluu koko menettely tutkintapyynnön tekemistä, esitutkinnassa avustamisesta, mahdollisista syyteneuvottelusta ja sovintomenettelystä, sekä oikeudenkäynnissä avustamisesta aina muutoksenhakuun saakka. Asian laadusta ja luonteesta pitkälti riippuu, että miten prosessi etenee, mutta asianajajamme ovat mukana läpi koko prosessin neuvoen ja opastaen esiin tulevissa kysymyksissä.

Riita-asioiden laatu ja luonne vaihtelee jopa rikosasioita enemmän. Asianajajamme hoitavat alustavan konsultoinnin, neuvottelut, mahdolliset sovintomenettelyt, riitojen ratkaisu välimiesmenettelyssä, haastehakemuksen laadinnan, kanteeseen vastaamisen ja itse oikeudenkäyntiprosessin, sekä muutoksenhaun. Riita-asioissa asianajajan käyttäminen on enemmän kuin suositeltavaa, sillä oikeisiin seikkoihin vetoaminen on pääsääntöisesti asianosaisen vastuulla ja oikea-aikaisen toiminnan laiminlyönti voi johtaa siihen, ettei muutoin lakiin perustuva vaatimus tai vaatimuksen kiistäminen menesty oikeudessa. 

Hallintoasiat ja hakemusasiat voivat tulla esille muiden asioiden yhteydessä tai itsenäisenä asiana. Esimerkiksi avioeron hakeminen on yksinkertainen hakemusasia, johon ei sinänsä tarvita asianajajaa, mutta siihen liittyvät varallisuusoikeudelliset kysymykset (mm. ositus) ja muut liitännäisasiat (mm. lapsen elatus, huolto ja tapaamisoikeus) vaativat yleensä avustajan käyttämistä oikeudenkäynnissä tai riitaisista asioista sovittaessa.

KKO 2011:89 (Laiton tuontitavaraan ryhtyminen)

Asianajaja Tatu Henriksson on kommentoinut v. 2009 tulkinnanvaraista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä liittyen laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen rangaistussäännöksen soveltuvuuteen dopingaineisiin. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2011:89 päätynyt samalle kannalle, eli dopingaineiden hallussapidosta ei voida rangaista laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä.

Dopingaineiden valmistaminen, maahantuonti, myynti, välittäminen tai luovuttaminen, taikka näiden yritys on dopingrikoksena rangaistavaa rikoslain 44 luvun 6 §:n mukaisesti.

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Dopingrikoksiin liittyen käräjäoikeudet tulkitsevat rikoslain 46-luvun 6 §:n laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen säännöksiä hyvinkin eri tavoin. Lainkohdassa on nimenomaisesti yksilöity esiteot, joiden kohdalla laitomaan tuontitavaraan ryhtymisen säännöstä voidaan soveltaa. Esiteoissa ei ole mainittu dopingrikosta, joten lähtökohtaisesti rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen sekä analogiakiellon syytetyn vahingoksi perusteella dopingaineiden ollessa kyseessä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen lainkohtaa ei tulisi voida soveltaa. Käräjäoikeuksissa kuitenkin varsin yleisesti edelleen tuomitaan henkilöitä mainitun lainkohdan perusteella.

Tullin ja keskusrikospoliisin edustajien kannan mukaan dopingaineiden hallussapidosta ei tulisi voida nykyisen lainsäädännön perusteella tuomita rangaistusta laittomaan tuontitavaraan ryhtymisenä. Tämä ei kuitenkaan estä syyttäjiä nostamasta syytteitä tai tuomioistuimia, mukaan lukien Helsingin käräjäoikeus, tuomitsemasta henkilöitä mainitun lainkohdan nojalla. Kysymyksestä tarvittaisiin nopeasti ylemmän oikeusasteen kannanotto tai lainmuutos, jossa tilannetta selkeytettäisiin.

Kirjanpitäjän rangaistusvastuusta

Asianajotoimisto Advoline Oy avusti käräjäoikeudessa helsinkiläisen tilitoimiston kirjanpitäjää, jolle syyttäjä vaati rangaistusta avunannosta törkeään veropetokseen liittyen tilitoimiston kirjanpitotoimeksiannon hoitamiseen. Tapauksessa oli kysymys kirjanpitäjän vastuusta koskien tehtyjen kirjauksien perusteen oikeellisuutta. Syytteet hylättiin, koska syyttäjä ei kyennyt näyttämään kirjanpitäjän olleen tietoinen kirjausten perusteen olleen virheellinen tai totuudenvastainen.

Oikeuskäytännössä on viime aikoina haettu rajoja kirjanpitäjän rangaistusvastuulle liittyen tehtyjen kirjausten oikeellisuuteen. Kirjanpitäjiä on asetettu syytteeseen varsin vähäiselläkin näytöllä, esimerkiksi yrittäjän esitutkinnassa ilmoitettua kirjanpidon kuuluneen kokonaisuudessaan kirjanpitäjän vastuulle. Vastuu kirjanpidon oikeellisuudesta kuitenkin kuuluu pääasiassa yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Kirjanpitäjä ei kuinkaan voi vedota tahallisuutensa puuttumiseen, mikäli hän tietoisena kirjauksen perusteen virheellisyydestä tekee kirjauksen, koska asiakas on näin ohjeistanut.

Rakennusurakan laskutussaatavaa koskeva riita-asia

Asianajotoimisto Advoline Oy avusti menestyksekkäästi rakennusalan yritystä aliurakkasopimukseen liittyvässä riita-asiassa, jonka käsittely päättyi Helsingin hovioikeudessa. Alunperin yksinkertaista laskutussaatavaa koskeva asia laajeni vastapuolen vastasaatavia koskevien väitteiden johdosta laajaksi riita-asiaksi.

Asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä summaarisissakin perintäasioissa, mikäli riitaisuuksia on odotettavissa. Perintätoimiston puoleen kääntyminen voi johtaa asian pitkittymiseen entisestään.