Asianajajat palveluksessanne Helsingin Kruununhaassa

  Asianajotoimisto Advoline Oy on keskittynyt tarjoamaan oikeudellisia palveluita yksityishenkilöille sekä pienille- ja keskisuurille yrityksille. Vahvoja osaamisalueitamme ovat yhtiö- ja sopimusoikeuden lisäksi riitojen ratkaisu oikeudenkäynneissä ja sovintomenettelyissä sekä insolvenssiasiat, kuten konkurssit ja ulosottomenettelyt. Hoidamme tarvittaessa myös asiakkaittemme saatavien perintää ja avustamme vero-oikeudellisten kysymysten ratkaisussa sekä irtisanomismenettelyiden oikeanlaisessa läpiviennissä.

  Yksityishenkilöille tarjoamamme palvelut käsittävät rikosoikeuteen, riita-asioiden ratkaisuun, työoikeuteen sekä perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Rikosoikeuden alalla avustamme epäiltyjä esitutkinnassa ja myöhemmin asian käsittelyssä oikeudessa. Asianomistajan edusta huolehdimme laatimalla rikosoikeudenäynnin yhteydessä esitettävät korvausvaatimukset sekä avustamme asianomistajaa oikeudenkäynnissä. Yhtiöoikeuden ja tilintarkastuksen vahvan osaamisen ansioista erityisesti talousrikoksiin liittyvät kirjanpito- ja vero-oikeudelliset kysymykset ovat erityisalaamme. Henkilökunnallamme on vankka kokemus ja osaaminen myös tavanomaiseen rikollisuuteen liittyvien toimeksiantojen hoitamisessa.

  Riita-asioiden ratkaisussa olemme menestyksellisesti hoitaneet toimeksiantoja erityisesti asuntokauppa-asioihin sekä rakennusalan riitaisuuksiin liittyen. Työoikeuden osalta avustamme työntekijöitä prosesseissa suuriakin monikansallisia yrityksiä vastaan laittomiin irtisanomisiin liittyvissä kysymyksissä. Hoidamme asiantuntemuksella luonnollisestikin myös muut riita-asiat.

  Testamentit, avioehdot sekä muut asiakirjat laadimme tarvittaessa odottaessanne. Avioliiton purkautumiseen liittyviin osituskysymyksiin ja perinnönjakoihin liittyen laadimme osapuolten keskinäiset sopimukset ja kiistatilanteissa toimimme tuomioistumen määräämänä pesänjakajana tai pesänselvittäjänä. Lasten huoltoon, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat hoitavat näihin asioihin erikoistuneet ja perehtyneet henkilöt.

  Maankäyttö- ja rakentamisoikeuden alalla, erityisesti maankäyttösopimuksiin liittyen, edustamme osaamista, jota on saatavilla tavallisesti ainoastaan suurimpien asianajotoimistojen kautta.


  ASIANAJAJA JA ASIANAJOTOIMISTO

  Asianajaja on suojattu ammattinimike, jota voivat käyttää asianajajista annetun lain mukaan ainoastaan Suomen Asianajajaliiton asianajajaluetteloon merkityt henkilöt. Suomen Asianajajaliiton säännöt edellyttävät jäseniltään jatkuvaa kouluttautumista ja oikeuskehityksen seuraamista. Sisäisen valvonnan lisäksi asianajajia valvotaan oikeuskanslerin toimesta.

  Suomen Asianajajaliitolla on korvausrahasto, josta korvataan asianajajien päämiehilleen ja muille tahoille aiheutettuja taloudellisia vahinkoja, jotka johtuvat lakien tai hyvän asianajajatavan vastaisesta menettelystä. Lisäksi asianajotoimintaa harjoittavan asianajajan tai asianajotoimiston tulee ottaa vastuuvakuutus kattamaan kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

  Asianajotoimiston osakkaana voi olla ainoastaan hyväksytty asianajaja. Asianajajat ovat henkilökohtaisella varallisuudellaan vastuussa myös osakeyhtiömuotoisen asianajotoimiston asianajotoimintaan liittyvistä taloudellisista velvoitteista.


  ASUNTOKAUPPA JA VIRHEVASTUU

  Asuntokauppalaissa (843/1994) säädellään mm. myydyn asunnon virheistä aiheutuvien kustannusten jakamista ostaja ja myyjän välillä. Lähtökohtaisesti myyjä on vastuussa tietyn ajan kuluessa kaupan teosta ilmenneistä virheistä, vaikka myyjä ei olisi ollut virheellisyydestä edes tietoinen (ns. salainen virhe). Myyjä vastaa tietyin edellytyksin myös taloudellisesta virheestä, eli milloin huoneiston hallintaan ja omistamiseen liittyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut muodostuvat sovittua suuremmiksi. Taloudellinen virhe voi täten tarkoittaa mm. yhtiövastikkeen nousua asunto-osakeyhtiön ryhdyttyä kunnossapitovastuunsa edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Ostaja ei saa vedota virheeseen, mikäli virheilmoitusta ei ole tehty kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta. Virheilmoituksen sisältöön ja tekemisaikaan liittyvien vaatimusten johdosta on suositeltavaa ottaa yhteyttä asuntokauppa-asioihin perehtyneeseen asianajajaan viipymättä. Asuntokauppoihin liittyvät riidat ovat tyypillisiä kotivakuutuksen yhteydessä olevasta oikeusturvavakuutuksesta korvattavia riita-asioita.

  Asianajotoimisto Advoline Oy:n asianajajilla on laaja-alaista kokemusta asuntokauppa-asioihin liittyen, myös muiden kuin virhevastuuta koskevien kysymysten osalta.


  RIKOKSEN UHRINA?

  Rikoksen uhrin, eli asianomistajan, kannattaa kääntyä asianajajan puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Erityisesti vakavien rikosten ollessa kysymyksessä, avustajan käyttäminen edesauttaa asian selvittämistä ja uhrin oikeuksien toteutumista. Avustaja toimii myös henkisenä tukena prosessissa, vaikkakaan asianajaja ei voi korvata esimerkiksi rikosuhripäivystyksen arvokasta työtä.

  Asianajaja avustaa rikoksen uhria esitutkinnassa ja kuulusteluissa, laatii asiakkaan puolesta mahdollisen korvausvaatimuksen sekä avustaa asiakasta asian käsittelyssä eri oikeusasteissa. Asianajotoimisto Advoline Oy:n asianajajilla ja muilla lakimiehillä on kattava kokemus rikoksen uhrien avustamisesta mitä erilaisimpien rikosten yhteydessä (petos- ja kavallusrikokset, varkaudet, pahoinpitelyt, henkirikokset, seksuaalirikokset, lapsiin kohdistuvat rikokset, ym.)


  RIKOSREKISTERI JA RIKOSREKISTERIMERKINTÄ

  Asianajaja törmää usein virheellisiin käsityksiin rikosrekisterimerkinnästä ja sen rekisteristä poistumisesta.

  Henkilöä koskevat tiedot poistetaan rikosrekisteristä eri aikoina rangaistuksen ankaruuden mukaan.

  Viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot henkilön:

  – ehdollisesta vankeudesta
  – ehdollisen vankeuden ohessa tuomitusta sakosta (oheissakko), yhdyskuntapalvelusta tai valvonnasta
  – nuorisorangaistuksesta ja sen sijasta tuomitusta sakosta
  – viraltapanosta
  – yhteisösakosta.

  Kymmenen vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot:

  – enintään kahden vuoden ehdottomasta vankeusrangaistuksesta
  – ehdottoman rangaistuksen sijasta tuomitusta yhdyskuntapalvelusta.

  Kahdenkymmenen vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan tiedot:

  – yli kahden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistuksesta
  – syyntakeettomana tuomitsematta jättämisestä.

  Yli viiden vuoden vankeusrangaistuksesta tiedot poistetaan henkilön kuoltua tai täytettyä 90 vuotta. Viimeistään tällöin poistetaan myös kaikki muut henkilöä koskevat merkinnät.

  Yksittäistä rangaistusta koskevaa tietoa ei poisteta, jos henkilöstä on rikosrekisterissä sellainen tieto, jota ei edellä olevien päätöskohtaisten sääntöjen mukaan vielä voida poistaa. Jos henkilö siis syyllistyy uusiin rikoksiin ennenkuin aiempi rikosrekisterimerkintä on poistunut, kaikki hänestä rekisteröidyt tiedot säilyvät, kunnes ankarimmankin tuomion poistoaika on kulunut umpeen.